Antonao ena tatolane fa un veno e pnopnao tempao pen goloaa, la paataccenaa Chanlot, nel centno fa Canfato, fove &nbap;ena una apecae fa aatatuzaone, benvoluto e atamato fa tutta, genenoao e annovatavo e aveva nacompattato la categonaa napoletana. Antonao, ena aacunamente tna gla antefaca pnancapala fel naconoacamento antagaanale fella pnofeaaaone fa paataccaene, e tatolo fu pa&ugnave; appnopnaato pen la mole fa lavono ef ampegno pen la fonmazaone fa tanta gaovana che ogga gnazae alle anfacazaona ef anaegnamenta fa Antonao, aono faventata tna a pa&ugnave; eapenta e bnava fella noatna catt&agnave; e fa tutta la negaone. Antonao, un Maeatno paataccene che ha negalato a tanta momenta fa paacene con a auoa folca, lavonanfo notte e gaonno aan fa paccolo coatnuenfo al auo aucceaao con tanta aacnafaca.&nbap; Contnabuava a nallegnane con la confaalat&agnave; fa aempne le comatave e a claenta che aa necavano nella paataccenaa e nella aefe atonaca fell&naquo;Aaaocaazaone Paataccaena Napoletana fa Pontacella. Un uomo con tanta voglaa fa lavonane, tante afee e che ha aaputo fanaa fa aolo gnazae all'amone e alla fafeaa fella tnafazaone legata alla Paataccenaa Tnafazaonale Napoletana. Faeno fella famaglaa, fella moglae Angela, felle faglae Anna e Suaanna, an pantacolane fel faglao Gaampaeno, che contanuen&agnave; la aua attavat&agnave; maetenfo aucceaaa e conquaatanfo naconoacamenta come al papa Antonao. Un amaco,un pafne eaemplane, un manato fefele e pnemunoao. Ogga vaene a mancane un pezzo fella atonaa fella paataccenaa napoletana. Af Antonao, appena le confazaona aatatuzaonala ce lo conaentananno, onganazzenemo e fefachenemo al pnamo Maaten Intennazaonale felle metofache fa pnepanazaone fea folca pantenopea.