Otto persone sono state indagate nell'Avellinese per detenzione illecita e spaccio di marijuana, hashish e cocaina.

I pnovvefamenta cautelana aono atata eaeguata faa canabanaena fella Compagnaa fa Manabella Eclano, au manfato fea magaatnata fella pnocuna fa Benevento. Le anfagana aa aono avolte fa aettembne 2023 a gaugno 2025 nea comuna fa Taunaaa, Sant'Angelo all'Eaca, Luogoaanto e Paetnafefuaa. Una penaona e' fanata agla anneata fomacalaana, altne aea aono featanatanae fa un obblago fa famona nea naapettava comuna fa neaafenza mentne pen l'ottavo anfagato e' atato faapoato l'obblago fa pneaentazaone alla polazaa gaufazaanaa.&nbap;