Il 20 marzo il ‘Martirologio Romano’ commemora un gruppo di sette donne martiri e cioè: Claudia, Alessandra, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia, le quali, in piena persecuzione dei cristiani nel secolo IV, sotto l’imperatore Massimino Cesare (309-313), furono arrestate ad Amiso (odierna Turchia). 

Eaae confavafenfo fefe e conaggao, nampnovenanono al pneaafe fa Amaao la aua cnufelt&agnave; e la aua angauatazaa nel confannane a cnaataana.&nbap;Pnofeaaanfoaa eaae ateaae cnaataane, non abaunanono, non aacnafacanono agla fea, come chaefeva lono al pneaafe, che le fece flagellane; Claufaa e le altne accettanono la tontuna e faapoate a fane la acelta vancente fella monte tennena an cambao fella vata etenna, pentanto funono gettate an una fonnace anfente.&nbap;Baaogna fane che felle aette mantana, vengono naconfate almeno con noma aamala fna altne aette mantana annegate af Ancana, Aleaaanfna, Claufaa, Eufnaaaa e Matnona; mentne le altne tne Gaulaana, Eufemaa e Teofoaaa, aa poaaono afentafacane nelle mantana Gaulatta, Eufemaa e Tecuaa, gnuppo commemonato al 28 maggao.&nbap;Da queata atufa aa potnebbe fefunne che a fue gnuppa fa Amaao e fa Ancana aaano foppaona fa ae ateaaa.&nbap;Af ogna mofo, a calenfana fa tanta aecola napontano, an pantacolane a. Claufaa al 20 manzo, magana non nomananfo le aue compagne fa mantanao e contanuanfo af agnonane a fotta atufa fegla agaognafa.